Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AÇIK RIZA METNİ

 

SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesi hakkında tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını; ilgili metni okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda yukarıda belirtilen şahsıma ve bağımlılarıma ait özel nitelikli kişisel verilerin veya sağlık verilerinin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirildim. Bu kapsamda;

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, ürün kapsamında varsa ek fayda hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve/veya pazarlama analizleri kapsamında hedefleme, profilleme ve anket çalışmaları ile istatiksel analizlerin ve pazar araştırmalarının yapılması amaçlarıyla işlenmesine,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin asistans hizmeti veren kuruluşlarla; vefat ve maluliyet süreçlerinde aktüerler ve değerlendirme yapan uzman kuruluşlarla; çağrı merkezleriyle; bulut saklama hizmeti veren şirketlerle; hizmet aldığı tedarikçilerle ve işbirliği yaptığı ilgili üçüncü kişilerle paylaşılmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin şirket tarafından hissedarları ve doğrudan/dolaylı iştirakleriyle; bağlı ortaklarıyla; sigorta ve emeklilik şirketleriyle; bankalarla; acentelerle; brokerlerle; aracılarla; yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan reasürör ve retrosesyonerlerle; tazminat başta olmak üzere çeşitli süreçlerde provizyon ve bilgi amaçlı hastanelerle paylaşılmasına,

Sigorta poliçesi ve/veya hasar dosyası kapsamında güncel ve geçmiş sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesini,  bu bilgi ve belgelerin Şirket veri kayıt sistemlerine kaydedilmesini ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatların öngördüğü süreler boyunca saklanmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.’nin hizmet aldığı firmalara ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerim ve/veya sağlık verilerim ile ilgili bilgi ve belgelerin SİGORTALİA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ. tarafından mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına,

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin sigorta sözleşmesi gereklerinin yerine getirileceği her aşamada reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına özgür irademle izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.